3
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است

قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است

اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبری بزرگ می داند و از او در قرآن مجید و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است.
(صحیفه امام ،ج۵ ، ص ۲۵۵)

+1
3
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است
+1

قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است

اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبری بزرگ می داند و از او در قرآن مجید و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است.
(صحیفه امام ،ج۵ ، ص ۲۵۵)

تصویر
فهرست