5
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. اسلام؛ یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب می‏خواند

اسلام؛ یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب می‏خواند

اسلام؛ یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب می‏خواند و کتاب آنان را حق می‏شمرد. حتى انجیل و توراتى را که در عصر پیامبر صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله در دست یهودیان و مسیحیان بود حاوى حق می‏داند.
کاکایى – ص ۶۰-۵۹

+2
5
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. اسلام؛ یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب می‏خواند
+2

اسلام؛ یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب می‏خواند

اسلام؛ یهودیان و مسیحیان را اهل کتاب می‏خواند و کتاب آنان را حق می‏شمرد. حتى انجیل و توراتى را که در عصر پیامبر صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله در دست یهودیان و مسیحیان بود حاوى حق می‏داند.
کاکایى – ص ۶۰-۵۹

تصویر
فهرست