3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است

ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است

بسم الله الرحمن الرحیم
بگو: «ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانه- به خدایی نپذیرد.
(آل عمران / ۶۳)

+1
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است
+1

ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است

بسم الله الرحمن الرحیم
بگو: «ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانه- به خدایی نپذیرد.
(آل عمران / ۶۳)

تصویر
فهرست