4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید

با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید

بسم الله الرحمن الرحیم
با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کردند؛ و (به آنها) بگویید: «ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده‌ایم، و معبود ما و شما یکی است، و ما در برابر او تسلیم هستیم
(عنکبوت / ۴۶)

+1
4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید
+1

با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید

بسم الله الرحمن الرحیم
با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان که ستم کردند؛ و (به آنها) بگویید: «ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده‌ایم، و معبود ما و شما یکی است، و ما در برابر او تسلیم هستیم
(عنکبوت / ۴۶)

تصویر
فهرست