3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود

عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود

عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود. معجزه بود‌‎ ‌‏که از یک مادر باکره متولد شد. معجزه بود که در مهد سخن گفت. معجزه بود که برای‌‎ ‌‏بشر صلح و صفا و روحانیت آورد
صحیفه امام جلد ۱۱ ص۴۰۶

0
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود
0

عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود

عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود. معجزه بود‌‎ ‌‏که از یک مادر باکره متولد شد. معجزه بود که در مهد سخن گفت. معجزه بود که برای‌‎ ‌‏بشر صلح و صفا و روحانیت آورد
صحیفه امام جلد ۱۱ ص۴۰۶

تصویر
فهرست