4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. عصمت حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم

عصمت حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم

هرکس عصمت حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم را منکر شود؛ از اسلام خارج است. احترام ما به مسیحیت در اسلام این گونه است
امام خامنه ای

+1
4
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. عصمت حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم
+1

عصمت حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم

هرکس عصمت حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم را منکر شود؛ از اسلام خارج است. احترام ما به مسیحیت در اسلام این گونه است
امام خامنه ای

تصویر
فهرست