4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حفظ عفت در سخت ترین شرایط

حفظ عفت در سخت ترین شرایط

زینب كبرى سلام اللّه علیها عفت ‏خویش را حتى در سخت‏ ترین شرایط به نمایش گذاشت. او در دوران اسارت و در حركت از كربلا تا شام سخت ‏بر عفت ‏خویش پاى مى‏فشرد. مورخین نوشته‏اند: ایشان صورت خود را با دستش مى‏پوشاند چون روسریش از او گرفته شده بود.
الخصائص الزینبیه، ص‏۳۴۵

+1
4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. حفظ عفت در سخت ترین شرایط
+1

حفظ عفت در سخت ترین شرایط

زینب كبرى سلام اللّه علیها عفت ‏خویش را حتى در سخت‏ ترین شرایط به نمایش گذاشت. او در دوران اسارت و در حركت از كربلا تا شام سخت ‏بر عفت ‏خویش پاى مى‏فشرد. مورخین نوشته‏اند: ایشان صورت خود را با دستش مى‏پوشاند چون روسریش از او گرفته شده بود.
الخصائص الزینبیه، ص‏۳۴۵

تصویر
فهرست