4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. همنشینی با خشونت

همنشینی با خشونت

امام على عليه السلام می فرمایند
خشم هم نشين بسيار بدى است: عيب ها را آشكار، بدى ها را نزديك و خوبى ها را دور مى كند
غررالحكم : ۶۸۹۳

+2
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. همنشینی با خشونت
+2

همنشینی با خشونت

امام على عليه السلام می فرمایند
خشم هم نشين بسيار بدى است: عيب ها را آشكار، بدى ها را نزديك و خوبى ها را دور مى كند
غررالحكم : ۶۸۹۳

تصویر
فهرست