6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شتاب در خشم

شتاب در خشم

امام على عليه السلام می فرمایند
هرگز در خشم گرفتن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلّط می شود
غررالحكم : ۶۸۷۹

+3
6
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. شتاب در خشم
+3

شتاب در خشم

امام على عليه السلام می فرمایند
هرگز در خشم گرفتن شتاب مکن چرا که به صورت عادت بر تو مسلّط می شود
غررالحكم : ۶۸۷۹

تصویر
فهرست