4
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۴

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۴

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع
آیت الله حسنعلی نخودکی
آیت الله حسن‌علی اصفهانی ، مشهور به حسن‌علی نخودکی زاده ۱۲۴۱ اصفهان؛ فقیه، فیلسوف و از عرفا و اخلاقیون بزرگ شیعه در قرن ۱۴ هجری است.نقل است جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت: سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم! قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم، قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد و قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم. شیخ نخودکی فرمود: برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان؛ و برای قفل سوم هم نمازت را اول وقت بخوان! جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟! شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت «شاه کلید» است.

+2
4
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۴
+2

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع ۴

اسوه های اخلاقی در مکتب تشیع
آیت الله حسنعلی نخودکی
آیت الله حسن‌علی اصفهانی ، مشهور به حسن‌علی نخودکی زاده ۱۲۴۱ اصفهان؛ فقیه، فیلسوف و از عرفا و اخلاقیون بزرگ شیعه در قرن ۱۴ هجری است.نقل است جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت: سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم! قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم، قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد و قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم. شیخ نخودکی فرمود: برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان؛ و برای قفل سوم هم نمازت را اول وقت بخوان! جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟! شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت «شاه کلید» است.

تصویر
فهرست