6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۱

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۱

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
محمد صالحی الشامی
همانا زهرای مرضيه از تمام زنهاي دنيا افضل است. حتي از حضرت خديجه و عايشه ام المؤمنين افضل است. و از دیگر فرزندان پیامبر
سبل الهدي والرشاد ج ۱۰، ص ۳۲۷

+2
6
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۱
+2

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت ۱

حضرت فاطمه (س) درکلام علمای اهل سنت
محمد صالحی الشامی
همانا زهرای مرضيه از تمام زنهاي دنيا افضل است. حتي از حضرت خديجه و عايشه ام المؤمنين افضل است. و از دیگر فرزندان پیامبر
سبل الهدي والرشاد ج ۱۰، ص ۳۲۷

تصویر
فهرست