5
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت
أحمد اليعقوبي
على بن الحسین(علیه السلام) ، افضل مردم و عابدترین آنان بود، لذا او را زین العابدین نامیدند. و نیز او را صاحب پینه ها (ذوالثفنات) نامیده اند، به جهت این که در پیشانى او آثار سجده بود
تاریخ یعقوبى، ج ۳، ص ۴۶

+1
5
  1. خانه
  2. نظرات پژوهشگران و متفکران
  3. امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶
+1

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت ۶

امام سجاد(ع) درکلام علمای اهل سنت
أحمد اليعقوبي
على بن الحسین(علیه السلام) ، افضل مردم و عابدترین آنان بود، لذا او را زین العابدین نامیدند. و نیز او را صاحب پینه ها (ذوالثفنات) نامیده اند، به جهت این که در پیشانى او آثار سجده بود
تاریخ یعقوبى، ج ۳، ص ۴۶

تصویر
فهرست