11
  1. خانه
  2. روایات
  3. صدقه هایی که در تاریکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند

صدقه هایی که در تاریکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند

ابو حمزه ثمالی می گوید: علی بن حسین (ع) شبانه مقداری غذا بر دوش خود گذاشته و در تاریکی شب به صورت مخفیانه به فقرا می رساند و می فرمود: صدقه هایی که در تاریکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند
سیراعلام النبلاء، ج ۴، ص ۳۹۳

+6
11
  1. خانه
  2. روایات
  3. صدقه هایی که در تاریکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند
+6

صدقه هایی که در تاریکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند

ابو حمزه ثمالی می گوید: علی بن حسین (ع) شبانه مقداری غذا بر دوش خود گذاشته و در تاریکی شب به صورت مخفیانه به فقرا می رساند و می فرمود: صدقه هایی که در تاریکی شب داده شود، غضب خداوند را خاموش می کند
سیراعلام النبلاء، ج ۴، ص ۳۹۳

تصویر
فهرست