1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اصرار بر گناهان صغیره، گناه کبیره است

اصرار بر گناهان صغیره، گناه کبیره است

آیت الله بهجت
بعضی گمان می کنند که ما از ترک معصیت عبور کرده ایم؛ غافلند از این که معصیت، اختصاص به کبائر معروفه ندارد، بلکه اصرار بر صغائر هم، کبیره است
به سوی محبوب – ص۳۴

+1
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اصرار بر گناهان صغیره، گناه کبیره است
+1

اصرار بر گناهان صغیره، گناه کبیره است

آیت الله بهجت
بعضی گمان می کنند که ما از ترک معصیت عبور کرده ایم؛ غافلند از این که معصیت، اختصاص به کبائر معروفه ندارد، بلکه اصرار بر صغائر هم، کبیره است
به سوی محبوب – ص۳۴

تصویر
فهرست