3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. انسان بايد دائم الذكر باشد

انسان بايد دائم الذكر باشد

آیت الله بهجت
انسان بايد دائم الذكر باشد! زيرا كسي كه دائم الذكر باشد، همواره خود را در محضر خدا مي بيند و پيوسته با خدا سخن مي گويد.
برگي از دفتر آفتاب – ص۱۴۴

+1
3
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. انسان بايد دائم الذكر باشد
+1

انسان بايد دائم الذكر باشد

آیت الله بهجت
انسان بايد دائم الذكر باشد! زيرا كسي كه دائم الذكر باشد، همواره خود را در محضر خدا مي بيند و پيوسته با خدا سخن مي گويد.
برگي از دفتر آفتاب – ص۱۴۴

تصویر
فهرست