3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و ارتباط با جوانان

حاج قاسم و ارتباط با جوانان

ارتباط با جوانان
حاج قاسم ضمن اینکه تکریم‌ کننده ی گروه ‌های سنی متفاوت از جمله میان سالان و سالمندان بود و آنان را بسیار مورد احترام قرار میداد، اما علاقه ی خاصی به جوانان داشت. او جوانان را به عنوان ارزشمندترین و پربهاترین سرمایه کشور میدانست و ارتباط عمیقی با بسیاری از آنان برقرار کرده بود
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

+1
3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و ارتباط با جوانان
+1

حاج قاسم و ارتباط با جوانان

ارتباط با جوانان
حاج قاسم ضمن اینکه تکریم‌ کننده ی گروه ‌های سنی متفاوت از جمله میان سالان و سالمندان بود و آنان را بسیار مورد احترام قرار میداد، اما علاقه ی خاصی به جوانان داشت. او جوانان را به عنوان ارزشمندترین و پربهاترین سرمایه کشور میدانست و ارتباط عمیقی با بسیاری از آنان برقرار کرده بود
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست