6
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و مردمی بودن

حاج قاسم و مردمی بودن

مردمی بودن
حاج قاسم عاشق مردمش بود به همین لحاظ مردم عاشق او بودند. او پدر مهربان یتیمان بود و ملجا دردمندان و پناهگاه محرومان. او عمیقاً بر این باور بود که مردم ولی ‌نعمت ما هستند. و این انقلاب و نظام حاصل تلاش آنان و متعلق به آنان است. پیوسته بر این امر تأکید می­‌کرد که ما مدیون و وامدار این مردم عزیز هستیم و خدمت به آنان را بایستی یک افتخار بزرگ بدانیم
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

+2
6
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و مردمی بودن
+2

حاج قاسم و مردمی بودن

مردمی بودن
حاج قاسم عاشق مردمش بود به همین لحاظ مردم عاشق او بودند. او پدر مهربان یتیمان بود و ملجا دردمندان و پناهگاه محرومان. او عمیقاً بر این باور بود که مردم ولی ‌نعمت ما هستند. و این انقلاب و نظام حاصل تلاش آنان و متعلق به آنان است. پیوسته بر این امر تأکید می­‌کرد که ما مدیون و وامدار این مردم عزیز هستیم و خدمت به آنان را بایستی یک افتخار بزرگ بدانیم
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست