7
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و ارتباط عمیق با خانواده

حاج قاسم و ارتباط عمیق با خانواده

ارتباط عمیق با خانواده
حاج قاسم عمیقاً به خانواده خویش عشق میورزید. تکریم و احترام او به والدین زبانزد خاص و عام بود و رابطه عاطفی‌ اش با همسر و فرزندان، کانون خانوادگی ‌شان را گرم و پرحرارت نموده بود. انبوه مسئولیت ‌ها و دغدغه‌ ها و حساسیت های کاری، هیچگاه باعث نگردید که او از توجه به خانواده غافل شود و صله رحم با بستگان را هیچگاه فراموش ننمود
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

+1
7
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و ارتباط عمیق با خانواده
+1

حاج قاسم و ارتباط عمیق با خانواده

ارتباط عمیق با خانواده
حاج قاسم عمیقاً به خانواده خویش عشق میورزید. تکریم و احترام او به والدین زبانزد خاص و عام بود و رابطه عاطفی‌ اش با همسر و فرزندان، کانون خانوادگی ‌شان را گرم و پرحرارت نموده بود. انبوه مسئولیت ‌ها و دغدغه‌ ها و حساسیت های کاری، هیچگاه باعث نگردید که او از توجه به خانواده غافل شود و صله رحم با بستگان را هیچگاه فراموش ننمود
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست