2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و اخلاص و دوری از ریا

حاج قاسم و اخلاص و دوری از ریا

اخلاص و دوری از ریا
حاج قاسم به شدت از ریا و خودنمایی پرهیز میکرد. ظاهر و باطن او یکی بود. ظاهر بی‌ آلایش و مؤمنانه ی او خبر از باطن صاف و پاک او میداد. هیچ گاه به دنبال مطرح نمودن خود نبود و آنچنان به ثروت درونی رسیده بود که بی نیاز از ذره ای خودنمایی ظاهری شده بود. زلال چون آب بود و شفاف چون آئینه
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

0
2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و اخلاص و دوری از ریا
0

حاج قاسم و اخلاص و دوری از ریا

اخلاص و دوری از ریا
حاج قاسم به شدت از ریا و خودنمایی پرهیز میکرد. ظاهر و باطن او یکی بود. ظاهر بی‌ آلایش و مؤمنانه ی او خبر از باطن صاف و پاک او میداد. هیچ گاه به دنبال مطرح نمودن خود نبود و آنچنان به ثروت درونی رسیده بود که بی نیاز از ذره ای خودنمایی ظاهری شده بود. زلال چون آب بود و شفاف چون آئینه
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست