10
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و تعبد و معنویت

حاج قاسم و تعبد و معنویت

تعبد و معنویت
حاج قاسم علاوه بر انجام واجبات دین به مستحبات نیز توجه ویژه ‌ای داشت. از هر فرصتی برای تلاوت آیات قرآن و دعا و مناجات بهره میبرد. مقید به نماز شب بود. گریه ‌ها و راز و نیازهای او با خداوند در دل شب قطع نمیشد
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

+4
10
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و تعبد و معنویت
+4

حاج قاسم و تعبد و معنویت

تعبد و معنویت
حاج قاسم علاوه بر انجام واجبات دین به مستحبات نیز توجه ویژه ‌ای داشت. از هر فرصتی برای تلاوت آیات قرآن و دعا و مناجات بهره میبرد. مقید به نماز شب بود. گریه ‌ها و راز و نیازهای او با خداوند در دل شب قطع نمیشد
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست