5
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و ارادت و تمسک به اهل‌بیت (ع)

حاج قاسم و ارادت و تمسک به اهل‌بیت (ع)

ارادت و تمسک به اهل‌بیت (ع)
حاج قاسم عمیقاً شیفته اهل بیت علیهم السلام بود و پیوسته متوسل به آنان بود. هرگاه به زیارت یکی از معصومین (ع) تشرف می یافت؛ لذت حضور در جوار مرقد مطهرشان، روح آسمانی او را جلا میبخشید. مجلس عزای حسینی (ع) را برپا میکرد و خدمت در روضه سیدالشهدا (ع)را برای خود افتخاری بزرگ میدانست
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

+2
5
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و ارادت و تمسک به اهل‌بیت (ع)
+2

حاج قاسم و ارادت و تمسک به اهل‌بیت (ع)

ارادت و تمسک به اهل‌بیت (ع)
حاج قاسم عمیقاً شیفته اهل بیت علیهم السلام بود و پیوسته متوسل به آنان بود. هرگاه به زیارت یکی از معصومین (ع) تشرف می یافت؛ لذت حضور در جوار مرقد مطهرشان، روح آسمانی او را جلا میبخشید. مجلس عزای حسینی (ع) را برپا میکرد و خدمت در روضه سیدالشهدا (ع)را برای خود افتخاری بزرگ میدانست
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست