3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و خوشرویی

حاج قاسم و خوشرویی

خوشرویی
حاج قاسم مصداق بارز یک انسان خوش اخلاق و خوشرو بود و لبخند دلنشینش، جذابیت چهره‌ اش را دو چندان میکرد. با جاذبه ی اخلاق نیکوی خویش، دل ‌های انسان ‌های بی‌ شماری را به سوی خود جلب نموده بود. دوست داشتنی بود و به همان میزان که در برابر دشمن با صلابت بود؛ در مقابل سایر مردم متواضع و فروتن بود
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

+2
3
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و خوشرویی
+2

حاج قاسم و خوشرویی

خوشرویی
حاج قاسم مصداق بارز یک انسان خوش اخلاق و خوشرو بود و لبخند دلنشینش، جذابیت چهره‌ اش را دو چندان میکرد. با جاذبه ی اخلاق نیکوی خویش، دل ‌های انسان ‌های بی‌ شماری را به سوی خود جلب نموده بود. دوست داشتنی بود و به همان میزان که در برابر دشمن با صلابت بود؛ در مقابل سایر مردم متواضع و فروتن بود
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست