2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت

حاج قاسم و درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت

درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت
حاج قاسم حقیقت زندگی دنیوی را عمیقاً شناخته بود و از سطح به عمق رفته بود و دنیا را از ورای ظواهرش میدید. او به خوبی دریافته بود که دنیا با همه جاذبه ‌هایش، ناپایدار و گذراست. او به خوبی متوجه این حقیقت شده بود که دنیا گذرگاه است و آخرت منزلگاه
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

0
2
  1. خانه
  2. سایر موضوعات
  3. حاج قاسم و درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت
0

حاج قاسم و درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت

درک عمیق از حقیقت دنیا و آخرت
حاج قاسم حقیقت زندگی دنیوی را عمیقاً شناخته بود و از سطح به عمق رفته بود و دنیا را از ورای ظواهرش میدید. او به خوبی دریافته بود که دنیا با همه جاذبه ‌هایش، ناپایدار و گذراست. او به خوبی متوجه این حقیقت شده بود که دنیا گذرگاه است و آخرت منزلگاه
شورای فرهنگ عمومی کشور – ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

تصویر
فهرست