11
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۲

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۲

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران
پایبندی به ارزش‌های اسلامی و اخلاق به عنوان اصول بنیادین دین اسلام.
یکی از فرق‌های بنیادین دولت اسلامی با سایر دولت‌ها پایبندی به اخلاق و ارزش‌های اسلامی می‌باشد. همانطور که امام خمینی فرمودند: در هیچ رژیمی و در هیچ دولتی آن طوری که در دولت اسلام و در رژیم اسلامی پایبند اخلاق و پایبند ارزش‌های انسانی است، نخواهد بود
صحیفه امام، ج۱۳، ص۹۱

+4
11
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۲
+4

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۲

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران
پایبندی به ارزش‌های اسلامی و اخلاق به عنوان اصول بنیادین دین اسلام.
یکی از فرق‌های بنیادین دولت اسلامی با سایر دولت‌ها پایبندی به اخلاق و ارزش‌های اسلامی می‌باشد. همانطور که امام خمینی فرمودند: در هیچ رژیمی و در هیچ دولتی آن طوری که در دولت اسلام و در رژیم اسلامی پایبند اخلاق و پایبند ارزش‌های انسانی است، نخواهد بود
صحیفه امام، ج۱۳، ص۹۱

تصویر
فهرست