11
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۴

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۴

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران
مطرح شدن روحیه از خودگذشتگی و شهادت‌طلبی
امام خمینی احیاگر روحیه جهاد و شهادت به عنوان کلیدی‌ترین عنصر ایجاد تحول در جوامع بشری و خصوصاً جوامع اسلامی محسوب می‌شود. ایشان می فرمایند: آنها که مادی هستند و مادی‌گر، آنها هر گز شهادت را نمی‌خواهند ولی جوانان ما شهادت را سعادتِ خودشان می‌دانند، اول راحتِ خودشان می‌دانند. این رمز پیروزی بود.
صحیفه امام، ج۱۷، ص۴۳۴

+3
11
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۴
+3

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران ۴

جنبه های اسلامی قیام امام خمینی و انقلاب ایران
مطرح شدن روحیه از خودگذشتگی و شهادت‌طلبی
امام خمینی احیاگر روحیه جهاد و شهادت به عنوان کلیدی‌ترین عنصر ایجاد تحول در جوامع بشری و خصوصاً جوامع اسلامی محسوب می‌شود. ایشان می فرمایند: آنها که مادی هستند و مادی‌گر، آنها هر گز شهادت را نمی‌خواهند ولی جوانان ما شهادت را سعادتِ خودشان می‌دانند، اول راحتِ خودشان می‌دانند. این رمز پیروزی بود.
صحیفه امام، ج۱۷، ص۴۳۴

تصویر
فهرست