16
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. همتایی برای فاطمه سلام الله علیها

همتایی برای فاطمه سلام الله علیها

امام صادق علیه السلام می فرمایند:
به راستی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه علیها السلام را به ازدواج خود در نیاورده بود، تا روز قیامت بر روی زمین از آدم تا پس از آدم برای فاطمه علیه السلام همتایی نبود
خصال، ج ۲، ص ۴۱۴

+5
16
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. همتایی برای فاطمه سلام الله علیها
+5

همتایی برای فاطمه سلام الله علیها

امام صادق علیه السلام می فرمایند:
به راستی اگر امیرالمؤمنین علیه السلام فاطمه علیها السلام را به ازدواج خود در نیاورده بود، تا روز قیامت بر روی زمین از آدم تا پس از آدم برای فاطمه علیه السلام همتایی نبود
خصال، ج ۲، ص ۴۱۴

تصویر
فهرست