8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۵

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۵

خنجى اصفهانى شافعى
نقى به معنای پاکیزه از جمیع عیوب است و این اشارت است به عصمت و طهارت آن حضرت و پاکیزگى از عیوب حسبى و نَسبى، با آنکه آن حضرت نقاوه و برگزیده ائمه عظام و اجداد کرام خود است
وسیلة الخادم الى المخدوم، ص ۲۵۷ – ۲۶۲

+1
8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۵
+1

امام هادی(ع) درکلام علمای اهل سنت ۵

خنجى اصفهانى شافعى
نقى به معنای پاکیزه از جمیع عیوب است و این اشارت است به عصمت و طهارت آن حضرت و پاکیزگى از عیوب حسبى و نَسبى، با آنکه آن حضرت نقاوه و برگزیده ائمه عظام و اجداد کرام خود است
وسیلة الخادم الى المخدوم، ص ۲۵۷ – ۲۶۲

تصویر
فهرست