8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. تصمیمات سیاسی و اجتماعی امام هادی علیه السلام ۴

تصمیمات سیاسی و اجتماعی امام هادی علیه السلام ۴

مطرح سازی مکتب شيعه
با رويارويی امام هادی عليه السلام با فقهای درباری و پاسخ روشن و دقيق به مباحث فقهی آنان؛ در واقع مکتب اصيل شيعه مطرح شده و بر همگان ثابت مي کرد که تنها راه نجات در گرو اطاعت از همين مکتب مي باشد

+4
8
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. تصمیمات سیاسی و اجتماعی امام هادی علیه السلام ۴
+4

تصمیمات سیاسی و اجتماعی امام هادی علیه السلام ۴

مطرح سازی مکتب شيعه
با رويارويی امام هادی عليه السلام با فقهای درباری و پاسخ روشن و دقيق به مباحث فقهی آنان؛ در واقع مکتب اصيل شيعه مطرح شده و بر همگان ثابت مي کرد که تنها راه نجات در گرو اطاعت از همين مکتب مي باشد

تصویر
فهرست