3
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۱

فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۱

در دوران امامین عسکریین، شیعیان از جانب خلفای عباسی به شدت زیر فشار و اختناق بودند. برای نمونه می توان به جنایات متوکل در مورد شیعیان و علویان، از تشکیل سپاه «شاکریه» گرفته، تا تخریب قبر امام حسین (ع) اشاره کرد. او برای فشار هرچه بیشتر بر شیعیان، به حاکم مصر دستور داد تا طالبیون را به عراق تبعید کند. حاکم مصر نیز چنین کرد. آن گاه متوکل در سال ۳۳۶ ه آنان را به مدینه که محل تبعید علویان بود راند

+3
3
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۱
+3

فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۱

در دوران امامین عسکریین، شیعیان از جانب خلفای عباسی به شدت زیر فشار و اختناق بودند. برای نمونه می توان به جنایات متوکل در مورد شیعیان و علویان، از تشکیل سپاه «شاکریه» گرفته، تا تخریب قبر امام حسین (ع) اشاره کرد. او برای فشار هرچه بیشتر بر شیعیان، به حاکم مصر دستور داد تا طالبیون را به عراق تبعید کند. حاکم مصر نیز چنین کرد. آن گاه متوکل در سال ۳۳۶ ه آنان را به مدینه که محل تبعید علویان بود راند

تصویر
فهرست