6
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۲

فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۲

متوکل به ساکنین حجاز هشدار داد تا هیچ گونه ارتباطی با علویان نداشته باشند و از آنها حمایت مالی نکنند. بسیاری از افراد بدین سبب به شدت مجازات شدند. بنا به نوشته اصفهانی، متوکل در نتیجه اعمال این شیوه ها، علویان را با رفتارهای خشونت آمیزی در مدینه مواجه کرد. مدینه جایی بود که علویان کلا از مردم دیگر جدا شده بودند و از حداقل احتیاجات زندگی نیز محروم ماندند

+2
6
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۲
+2

فشار حداکثری متوکل عباسی بر علویان ۲

متوکل به ساکنین حجاز هشدار داد تا هیچ گونه ارتباطی با علویان نداشته باشند و از آنها حمایت مالی نکنند. بسیاری از افراد بدین سبب به شدت مجازات شدند. بنا به نوشته اصفهانی، متوکل در نتیجه اعمال این شیوه ها، علویان را با رفتارهای خشونت آمیزی در مدینه مواجه کرد. مدینه جایی بود که علویان کلا از مردم دیگر جدا شده بودند و از حداقل احتیاجات زندگی نیز محروم ماندند

تصویر
فهرست