9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مدح و ستایش امام جواد علیه السلام

مدح و ستایش امام جواد علیه السلام

فضائل و مکارم اخلاقی امام جواد (ع) به گونه ای بود که همگی حتی مخالفان و دشمنان بدان اعتراف کرده و با دیدن آن خصال برجسته ناخودآگاه مجذوب آن وجود الهی شده، زبان به مدح و ستایش می گشودند

+6
9
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. مدح و ستایش امام جواد علیه السلام
+6

مدح و ستایش امام جواد علیه السلام

فضائل و مکارم اخلاقی امام جواد (ع) به گونه ای بود که همگی حتی مخالفان و دشمنان بدان اعتراف کرده و با دیدن آن خصال برجسته ناخودآگاه مجذوب آن وجود الهی شده، زبان به مدح و ستایش می گشودند

تصویر
فهرست