3
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. زهد امام جواد علیه السلام

زهد امام جواد علیه السلام

زهد امام جواد (ع) مانند دیگر فضایل ایشان نمود بسیار داشت. با اینکه مدتی در کاخ مامون زندگی می کرد و خلیفه نیز سعی داشت او را به سوی مظاهر مادی جلب کند؛ ولی ایشان به هیچ وجه به آنها دلبستگی نداشت

+2
3
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. زهد امام جواد علیه السلام
+2

زهد امام جواد علیه السلام

زهد امام جواد (ع) مانند دیگر فضایل ایشان نمود بسیار داشت. با اینکه مدتی در کاخ مامون زندگی می کرد و خلیفه نیز سعی داشت او را به سوی مظاهر مادی جلب کند؛ ولی ایشان به هیچ وجه به آنها دلبستگی نداشت

تصویر
فهرست