9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۱

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۱

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره)
اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد
صحیفه امام خمینی-ج۶ ص۳۰۰

+8
9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۱
+8

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۱

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره)
اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد
صحیفه امام خمینی-ج۶ ص۳۰۰

تصویر
فهرست