12
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۲

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۲

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای
هدف اسلام در دفاع از حقوق زنان؛ این است که زن تحت ستم نباشد و مرد، خود را حاکم بر زن نداند. در خانواده، حدود و حقوقی هست. مرد حقوقی دارد، زن هم حقوقی دارد و این حقوق به‌شدّت عادلانه و متوازن ترتیب داده شده است.

+9
12
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۲
+9

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۲

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای
هدف اسلام در دفاع از حقوق زنان؛ این است که زن تحت ستم نباشد و مرد، خود را حاکم بر زن نداند. در خانواده، حدود و حقوقی هست. مرد حقوقی دارد، زن هم حقوقی دارد و این حقوق به‌شدّت عادلانه و متوازن ترتیب داده شده است.

تصویر
فهرست