9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۳

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۳

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره)
زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند و می تواند بعکس آن باشد.

+8
9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۳
+8

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره) ۳

جایگاه زن درکلام امام خمینی (ره)
زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند و می تواند بعکس آن باشد.

تصویر
فهرست