9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۳

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۳

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای
خصوصیت حضور خانمها در میدانهای مختلف این است که وقتی زن خانواده وارد میدان میشود، یعنی همسر و فرزندان او هم واردند. حضور مرد به این معنا نیست، اما حضور زن به این معناست. از این رو، حضور زنان در بخشهای مختلف بسیار مهمّ است.

+6
9
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۳
+6

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای ۳

جایگاه زن درکلام امام خامنه ای
خصوصیت حضور خانمها در میدانهای مختلف این است که وقتی زن خانواده وارد میدان میشود، یعنی همسر و فرزندان او هم واردند. حضور مرد به این معنا نیست، اما حضور زن به این معناست. از این رو، حضور زنان در بخشهای مختلف بسیار مهمّ است.

تصویر
فهرست