7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سزاوار است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد

سزاوار است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد

امام کاظم علیه السلام فرمودند
سزاوار است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد و در حدّ توان رفع نیاز كند تا آرزوی مرگش را ننمایند.
وسائل الشّيعة، ج ۲۱، ص ۴۷۹وسا

+6
7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سزاوار است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد
+6

سزاوار است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد

امام کاظم علیه السلام فرمودند
سزاوار است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد و در حدّ توان رفع نیاز كند تا آرزوی مرگش را ننمایند.
وسائل الشّيعة، ج ۲۱، ص ۴۷۹وسا

تصویر
فهرست