9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. پسر را در دوران كودكی به كارهای سخت، وادار کن

پسر را در دوران كودكی به كارهای سخت، وادار کن

امام کاظم علیه السلام فرمودند
بهتر است پسر را در دوران كودكي به كارهاي مختلف و سخت، وادار نمائي تا در بزرگي حليم و بردبار باشد
وسائل الشّيعة، ج ۲۱، ص ۴۷۹

+7
9
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. پسر را در دوران كودكی به كارهای سخت، وادار کن
+7

پسر را در دوران كودكی به كارهای سخت، وادار کن

امام کاظم علیه السلام فرمودند
بهتر است پسر را در دوران كودكي به كارهاي مختلف و سخت، وادار نمائي تا در بزرگي حليم و بردبار باشد
وسائل الشّيعة، ج ۲۱، ص ۴۷۹

تصویر
فهرست