فیلترها
دسته بندی های موضوعیبازنشانی
فیلترها

كافران و منافقان جايگاهشان دوزخ است

0
2

خدا همه منافقان و کافران را در دوزخ خواهد کرد

0
3

منافقان دروغگويند

0
5
فهرست