فیلترها
دسته بندی های موضوعیبازنشانی
فیلترها

اختلاط با کفّار

0
2

می خواهند نور خدا را با دهان هایشان خاموش کنند .

0
3

كافران و منافقان جايگاهشان دوزخ است

0
2

خدا همه منافقان و کافران را در دوزخ خواهد کرد

0
3

مردان و زنان منافق در آتش جهنم جاودانند

0
3
فهرست