8
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. دعای امام کاظم علیه السلام در زندان

دعای امام کاظم علیه السلام در زندان

دعای امام کاظم علیه السلام در زندان
خداوندا! تو می دانی که من از تو تقاضا کرده بودم، مرا در گوشه ای خلوت قرار دهی تا مشغول عبادت باشم، تو تقاضای مرا برآوردی، تو را سپاس می گویم.
ارشاد مفید، ج 2، ص 232

+7
8
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. دعای امام کاظم علیه السلام در زندان
+7

دعای امام کاظم علیه السلام در زندان

دعای امام کاظم علیه السلام در زندان
خداوندا! تو می دانی که من از تو تقاضا کرده بودم، مرا در گوشه ای خلوت قرار دهی تا مشغول عبادت باشم، تو تقاضای مرا برآوردی، تو را سپاس می گویم.
ارشاد مفید، ج 2، ص 232

تصویر
فهرست