13
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اگر او را درک کنم, تمام عمر به او خدمت می کنم.

اگر او را درک کنم, تمام عمر به او خدمت می کنم.

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
اگر او (امام مهدی عج) را درک کنم, تمام عمر به او خدمت می کنم.
غیبت نعمانی, ص245

+8
13
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. اگر او را درک کنم, تمام عمر به او خدمت می کنم.
+8

اگر او را درک کنم, تمام عمر به او خدمت می کنم.

امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
اگر او (امام مهدی عج) را درک کنم, تمام عمر به او خدمت می کنم.
غیبت نعمانی, ص245

تصویر
فهرست